2 czerwca 2021

dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1996), profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji. Członek Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji oraz Senatu UZ (kadencja 2020-2024). Z zielonogórską uczelnią związany od 1997 roku. W latach 2001-2007 zastępca dyrektora Instytutu. W latach 2005-2010 wykładowca w Instytucie Społeczno-Prawnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Główne zainteresowania naukowe: politologia religii, polityka wyznaniowa, sprawy religijno-polityczne w Europie – w szczególności problematyka islamu politycznego oraz politycznych uwarunkowań protestantyzmu. Autor, współautor i redaktor ponad stu publikacji, w tym dziesięciu monografii i opracowań redakcyjnych. Najważniejsze monografie autorskie: The Methodist Church in Poland: Activity and Political Conditions, 1945-1989, Routledge Methodist Studies Series, Publisher: Routledge – Taylor & Francis Group, London – New York 2021; Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945-1989, Oficyna UZ, Zielona Góra 2014;  Kościoły protestanckie i władze partyjno-państwowe w Polsce (1945-1956), Semper, Warszawa 2002. Najważniejsze monografie redagowane: Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej (2016), Polityka jako wyraz lub następstwo religijności (2015), Religijne determinanty polityki (2014) – Wydawnictwo Morpho. Artykuły publikował m.in. w czasopismach: „Politics and Religion Journal”, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, „Roczniki Kulturoznawcze”, „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska”, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, „Dzieje Najnowsze”, „Przegląd Historyczny”, „Kwartalnik Historyczny”, „Pamięć i Sprawiedliwość”, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, „Przegląd Zachodniopomorski”, „Borussia”. Recenzent monografii i artykułów w renomowanych wydawnictwach i czasopismach naukowych. Prelegent i moderator podczas przeszło trzydziestu konferencji i kongresów, w tym w ostatnich latach na: Międzynarodowym Kongresie Religioznawczym, Ogólnopolskim Kongresie Politologii, Ogólnopolskim Kongresie Europeistyki oraz w ramach cyklicznych konferencji z zakresu politologii religii w Łagowie Lubuskim (UZ) oraz w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uzyskał nagrody indywidualne rektora UZ (2003, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) oraz rektora PWSZ w Wałbrzychu (2007, 2010). Promotor doktoratu w zakresie nauk o polityce (dr Wioletta Husar-Poliszuk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), recenzent w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk społecznych (Uniwersytet Szczeciński), recenzent czterech rozpraw doktorskich w zakresie nauk o polityce oraz nauk prawnych (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski). Promotor ponad czterdziestu magistrów i ponad trzystu licencjatów politologii. Egzaminator centralnej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, egzaminator szczebla okręgowego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Redaktor tematyczny „Review of Nationalities” oraz portalu politologiareligii.pl. Członek Rady Naukowej czasopisma „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”. Ekspert w zespole doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kadencja 2019/2020). Recenzent wniosków stypendialnych Senior Award Komisji Fulbrighta. Recenzent wniosków grantowych w Uczelnianym Systemie Konkursowym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zasiada w zarządzie think tanku European Issues Institute w Warszawie oraz w Radzie Naukowej Swedish Institute for Strategic Studies and Academic Research w Sztokholmie.

Kontakt: r.michalak@ip.uz.zgora.pl r.michalak@g.elearn.uz.gmail.com

WWW: ryszardmichalak.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7996-5432