2 czerwca 2021

dr hab. Tytus Jaskułowski, prof. UZ

Tytus Jaskułowski jest profesorem w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracuje tam od 2020 r. Jest Kierownikiem Katedry Historii Najnowszej i Myśli Politycznej.

Specjalizuje się w historii Niemiec, ze szczególnym uwzględnieniem NRD oraz jej służb specjalnych. Obecnie pracuje nad drugim tomem polskiej [i koordynowanej przez siebie w IPN w Szczecinie] krytycznej edycji raportów tygodniowych wschodnioniemieckiej służby bezpieczeństwa (Stasi) dotyczących sytuacji w PRL w okresie obowiązywania stanu wojennego oraz książkowym studium nt. obrazu Polski Ludowej w krzywym zwierciadle informacji dziennych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL.

Studiował politologię i nauki społeczne na Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej oraz Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Rozprawę doktorską obronił w ISP PAN. Habilitację na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz.

W latach 2005-2016 był członkiem redakcji wydawanego na Uniwersytecie Warszawskim Rocznika Strategicznego odpowiadając za teksty poświęcone problematyce niemieckiej. Członek International Association of Intelligence History. Zasiada w komitecie redakcyjnym serii Uniwersytetu Wrocławskiego NRD – polityka – społeczeństwo – kultura. Recenzent wydawniczy ISP PAN, IPN, UZ oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autor ponad 150 publikacji, w tym 6 samodzielnych monografii. Polska wersja rozprawy habilitacyjnej została uhonorowana nagrodą najlepszej naukowej historycznej książki w Polsce w 2014 r. Niemiecką wersję habilitacji wydaje Urząd Gaucka w Oficynie Vadenhoeck & Ruprecht (32. miejsce na liście Ministerstwa Nauki).

Otrzymywał stypendia i granty: Marie-Curie (z 6. Programu Ramowego UE), DAAD, Instytutu Książki w Krakowie oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Postdoc w Instytucie Herdera w Marburgu oraz w Deutsches Polen Institut w Darmstadt.

Wykłada przedmioty związane z tematyką bezpieczeństwa, służb specjalnych oraz konfliktów zbrojnych. Realizuje obowiązki recenzenta i przewodniczącego komisji egzaminacyjnych w macierzystym Instytucie UZ. Od Posiada uprawnienia do sprawowania funkcji External Examiner we wspólnym programie studiów doktoranckich na KMU Akademie w Salzburgu oraz Middlesex University London.

tjaskulowski@uz.zgora.pl, ORCID: 0000-0001-9883-9944

Najnowsze publikacje:

Von einer Freundschaft, die es nicht gab. Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR und das polnische Innenministerium 1974–1990, Vadenhoeck & Ruprecht [Wissenschaftliche Reihe des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU)], Göttingen 2020;

 

Szczecin. Miasto, którego nie było. Dyplomacja RFN i polskie przełomy 1970–1989, Szczecin-Warszawa 2020;

 

Spione wie Ihr! Groteskes und Kurioses in der geheimen Welt zwischen DDR und Polen 1970-1989, Osteuropa Zentrum Berlin Verlag 2018;

(Współredaktor), Raporty polskie Stasi 1981-1989. Tom 1. W przededniu stanu wojennego. Czerwiec-grudzień 1981, Szczecin-Warszawa 2020.