Instytut Politologii

Roz. Textu

Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji

pod redakcją Adama Jarosza

Celem serii jest identyfikowanie problemów, które dotyczą polskiego samorządu terytorialnego, ich analiza oraz przedstawianie możliwych rozwiązań oraz usprawnień jego działania. Tomy publikowane w ramach serii zawierają prace przedstawicieli różnych dziedzin nauki, reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski.

Redaktorem serii jest dr Adam Jarosz, adiunkt w Instytucie Politologii UZ.

Kontakt: a.jarosz@ip.uz.zgora.pl

Seria ukazuje się nakładem Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Poszczególne tomy można nabyć poprzez stronę Oficyny Wydawniczej UZ:

http://www.ow.uz.zgora.pl/

Książki

TOM-1

OKŁADKA SPIS TREŚCI WSTĘP

Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania

pod redakcją Adama Jarosza i Beaty Springer, Zielona Góra 2014

W ostatnich latach coraz większe znaczenie zyskuje aktywizacja i partycypacja społeczeństwa na szczeblu lokalnym. Dotyczy to zarówno obszarów wiejskich, jak i miast. W Polsce w okresie transformacji ustrojowej nie przywiązywano do tego zbyt dużej wagi, ponieważ znacznie ważniejsza była modernizacja po poprzednim systemie. Wraz z rosnącą świadomością, wiedzą i zainteresowaniem społeczności lokalnych, jeśli chodzi o rozwój zamieszkiwanych przez nie miejscowości, zaczęły rosnąć także oczekiwania wobec władz samorządowych. Mieszkańcom nie wystarczy już uczestnictwo jedynie w postaci oddania głosu. Coraz częściej chcieliby oni móc aktywnie włączać się, wyrażać zdanie na temat działań władzy, a także realizować zadania. Szczególnie ważne jest to w momencie nasilenia aktywności inwestycyjnej samorządów po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Bardzo dobrym do tego narzędziem są jednostki pomocnicze gmin i ich organy.

Niniejsza książka, o interdyscyplinarnym charakterze, ma na celu ukazanie zarówno problematyki prawniczej, uwarunkowań historycznych, jak i kontekstu społecznego funkcjonowania jednostek pomocniczych. Dopiero holistyczne ujęcie problematyki pozwoli na dogłębną, zróżnicowaną i ciekawą analizę. Różnorodność płaszczyzn dotyczących jednostek pomocniczych gminy pozwala na stworzenie spójnego obrazu, w którym różnego typu badacze (zarówno teoretycy jak też praktycy) odnajdą „skrawek” dla siebie.

TOM-2

OKŁADKA SPIS TREŚCI WSTĘP

Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie

pod redakcją Olgierda Kieca i Adama Jarosza, Zielona Góra 2015

Celem opracowania jest zaprezentowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech. Tom został podzielony na trzy części zawierające studia o strukturach samorządowych w obu krajach, wyłanianiu i formowaniu się aktorów oraz działaniu samorządów.

Prezentowane analizy zawierają refleksje zarówno historyczne, jak i dotyczące nowych zjawisk zachodzących na szczeblu lokalnym. Szczególnie ważne i cenne jest w tym kontekście skonfrontowanie doświadczeń polskich i niemieckich. Niemcy są krajem, w którym częściowo samorządy funkcjonują od końca drugiej wojny światowej, a częściowo zostały odtworzone w ramach procesu transformacji ustrojowej po latach 1989-1990. Ze względu na bliskość kulturową i podobieństwo stosowanych rozwiązań z jednej strony mogą być one inspiracją dla polskich samorządów, z drugiej zaś można zaobserwować, jak różnorodne rozwiązania sprawdzają się w praktyce.