Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji

pod redakcją Adama Jarosza

Celem serii jest identyfikowanie problemów, które dotyczą polskiego samorządu terytorialnego, ich analiza oraz przedstawianie możliwych rozwiązań oraz usprawnień jego działania. Tomy publikowane w ramach serii zawierają prace przedstawicieli różnych dziedzin nauki, reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski.

Redaktorem serii jest dr Adam Jarosz, adiunkt w Instytucie Politologii UZ.

Kontakt: a.jarosz@ip.uz.zgora.pl

Seria ukazuje się nakładem Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Poszczególne tomy można nabyć poprzez stronę Oficyny Wydawniczej UZ:

http://www.ow.uz.zgora.pl/

Książki

TOM-1

OKŁADKA SPIS TREŚCI WSTĘP

Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania

pod redakcją Adama Jarosza i Beaty Springer, Zielona Góra 2014

W ostatnich latach coraz większe znaczenie zyskuje aktywizacja i partycypacja społeczeństwa na szczeblu lokalnym. Dotyczy to zarówno obszarów wiejskich, jak i miast. W Polsce w okresie transformacji ustrojowej nie przywiązywano do tego zbyt dużej wagi, ponieważ znacznie ważniejsza była modernizacja po poprzednim systemie. Wraz z rosnącą świadomością, wiedzą i zainteresowaniem społeczności lokalnych, jeśli chodzi o rozwój zamieszkiwanych przez nie miejscowości, zaczęły rosnąć także oczekiwania wobec władz samorządowych. Mieszkańcom nie wystarczy już uczestnictwo jedynie w postaci oddania głosu. Coraz częściej chcieliby oni móc aktywnie włączać się, wyrażać zdanie na temat działań władzy, a także realizować zadania. Szczególnie ważne jest to w momencie nasilenia aktywności inwestycyjnej samorządów po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Bardzo dobrym do tego narzędziem są jednostki pomocnicze gmin i ich organy.

Niniejsza książka, o interdyscyplinarnym charakterze, ma na celu ukazanie zarówno problematyki prawniczej, uwarunkowań historycznych, jak i kontekstu społecznego funkcjonowania jednostek pomocniczych. Dopiero holistyczne ujęcie problematyki pozwoli na dogłębną, zróżnicowaną i ciekawą analizę. Różnorodność płaszczyzn dotyczących jednostek pomocniczych gminy pozwala na stworzenie spójnego obrazu, w którym różnego typu badacze (zarówno teoretycy jak też praktycy) odnajdą „skrawek” dla siebie.

TOM-2

OKŁADKA SPIS TREŚCI WSTĘP

Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie

pod redakcją Olgierda Kieca i Adama Jarosza, Zielona Góra 2015

Celem opracowania jest zaprezentowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech. Tom został podzielony na trzy części zawierające studia o strukturach samorządowych w obu krajach, wyłanianiu i formowaniu się aktorów oraz działaniu samorządów.

Prezentowane analizy zawierają refleksje zarówno historyczne, jak i dotyczące nowych zjawisk zachodzących na szczeblu lokalnym. Szczególnie ważne i cenne jest w tym kontekście skonfrontowanie doświadczeń polskich i niemieckich. Niemcy są krajem, w którym częściowo samorządy funkcjonują od końca drugiej wojny światowej, a częściowo zostały odtworzone w ramach procesu transformacji ustrojowej po latach 1989-1990. Ze względu na bliskość kulturową i podobieństwo stosowanych rozwiązań z jednej strony mogą być one inspiracją dla polskich samorządów, z drugiej zaś można zaobserwować, jak różnorodne rozwiązania sprawdzają się w praktyce.

TOM-3

OKŁADKA SPIS TREŚCI WSTĘP

Powiat w Polsce. Problemy i wyzwania szczebla ponadgminnego

pod redakcją Adama Jarosza i Beaty Springer, Zielona Góra 2017

Niniejsza książka stanowi próbę odpowiedzi na pytania dotyczące różnego typu dylematów odnoszących się do samorządu powiatowego, jest jednocześnie próbą poszukiwania rozwiązań mogących zapewnić jednostkom powiatowym właściwe miejsce i usprawnić ich działanie. Redaktorom udało się zaprosić do współpracy naukowców reprezentujących różne dyscypliny i ośrodki naukowe, zajmujących się tą tematyką zarówno pod względem teoretycznym, jak i empirycznym.

Dzisiejsze powiaty są jednostkami słabymi, niedofinansowanymi, często krytykowanymi, a ich istnienie bywa wręcz kwestionowane. Dlatego idea samorządu powiatowego wymaga debaty i wypracowania lepszego modelu, który pozwoli na sprawniejszą realizację zadań i potrzeb lokalnych społeczności. W związku z tym redaktorzy i autorzy mają nadzieję, że publikacja ta będzie istotnym głosem w dyskusji na temat przyszłych reform polskich powiatów.