Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi

Cele i zadania

Al. Wojska Polskiego 69/403
65-762 Zielona Góra

Zasadniczym celem Pracowni jest prowadzenie badań nad mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz badań dotyczących nierzymskokatolickich Kościołów i związków religijnych zarówno w Polsce jak i na świecie. Pracownia prowadzić będzie działalność dydaktyczną i badania w zakresie mniejszości narodowych m.in. poprzez prace licencjackie, magisterskie i rozprawy doktorskie. Ważnym efektem działalności będzie wydawanie odrębnej, cyklicznej publikacji, prezentującej wyniki podejmowanych badań. Wszystkie w/w procesy będą miały na celu stworzenie trwałej współpracy różnych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą oraz ze stowarzyszeniami mniejszościowymi.

Zadaniem będzie gromadzenie czasopism, literatury i prac realizowanych przez studentów, których tematyka dotyczyć będzie zagadnień związanych z Kościołami i mniejszościami narodowymi. Tworzona w ten sposób baza źródłowa stanowić będzie podstawę do poszerzenia stanu badań nad tymi zagadnieniami oraz bogate zaplecze dydaktyczne. Szczególnie ważne jest to w okresie szerszego wprowadzania tej tematyki do programów oświatowych oraz w kontekście integracji Polski ze strukturami europejskimi.

W późniejszym okresie w ramach Pracowni planowane jest wyodrębnienie poszczególnych sekcji, m.in. Niemcoznawstwa, Mniejszości Słowiańskich. Popularyzacja zagadnień związanych z problematyką mniejszości narodowych i etnicznych, m.in. poprzez organizowanie konkursów na najlepszą pracę magisterską poświęconą tym zagadnieniom. Propagowanie idei dziedzictwa mniejszości narodowych, m.in. poprzez organizowanie okolicznościowych wystaw i współpracę z muzeami.

Czytaj więcej...