Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

Katedra Historii Najnowszej i Myśli Politycznej

Główne kierunki badań

Al. Wojska Polskiego 69/305
65-762 Zielona Góra

(068) 328 47 73,
144d, 146d
Celem Katedry jest prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie studentów m. in. w zakresie następujących zagadnień: skutki I wojny Światowej, ład wersalski, wielki kryzys ekonomiczny, totalitaryzmy w XX wieku; przyczyny, przebieg i rezultaty II wojny Światowej; podział Europy i Świata na dwa systemy, zimna wojna, upadek kolonializmu, problem niemiecki, integracja europejska, upadek realnego socjalizmu i kryzys ZSRR, ruchy wolnoŚciowe i demokratyczne w Europie Środkowej i Wschodniej; polityczne aspekty odrodzenia niepodległego państwa polskiego, kształtowanie granic państwa; polityka zagraniczna II RP, reformy społeczno-gospodarcze II RP, przewrót majowy w 1926 roku i rządy sanacji, Polska w latach II wojny Światowej, wielkie mocarstwa wobec Polski; powojenna Polska: kształt terytorialny, ludność, potencjał ekonomiczny; system polityczny; monopolizacja władzy, geneza stalinizmu, zakres i formy uzależnienia od ZSRR; opozycja: przemiany, formy walki; Rola Kościoła Rzymskokatolickiego, polityka wyznaniowa PRL, NSZZ "Solidarność" i przemiany lat osiemdziesiątych, stan wojenny, początki transformacji ustrojowej.