Instytut Politologii

Roz. Textu

Zakład Polityki Publicznej

Główne kierunki badań

Al. Wojska Polskiego 69/148d
65-762 Zielona Góra

(068) 328 47 68,
153d
(068) 328 32 73

Zakład Polityki Publicznej zajmuje się badaniami nad realizacją zadań publicznych przez władze państwowe i samorządowe, od ich projektowania przez realizowanie i ocenę wyników. Zatem przestrzenią penetracji naukowej jest rządzenie i zarządzanie na różnych poziomach: od regionalnego do międzynarodowego, a najbardziej istotny z perspektywy Uczelni i Zakładu wydaje się ten pierwszy poziom. Przedmiotem badań są aktorzy instytucjonalni /partie polityczni, politycy, administracja różnych szczebli, organizacje pozarządowe, grupy nacisku itd. /, uwarunkowania prawne, procesy decyzyjne, drogi równoważenia interesów, wymiany doświadczeń, sposoby formułowania celów oraz ich realizacja, analizy struktury wewnętrznej polityki publicznej - tzw. sektorowe polityki publiczne.

Pracownicy Zakładu Polityki Publicznej prowadzą zajęcia dydaktyczne związane z szeroko rozumianą polityką publiczną, szczególnie w aspekcie polityki regionalnej oraz samorządowej.