Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Roz. Textu

Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities

online ISSN 2543-9391
           ISSN 2084-848X
6 pkt. w parametryzacji MNiSW z 2016r.
ICV 2017: 76,29

Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities jest rocznikiem wydawanym przez Pracownię Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prezentowane są zagadnienia narodowościowe z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. Publikacje koncentrują się na kwestiach narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, teorii tożsamości narodowej, kulturowej i etnicznej. Ważnym elementem jest również problematyka tzw. mniejszościowych kościołów i związków religijnych. Wymienione kwestie prezentowane są w szeroko rozumianej analizie politologicznej, uwzględniającej w aspekcie podmiotowym oraz przedmiotowym jej relację z takimi dyscyplinami nauk, jak: stosunki międzynarodowe, historia, filozofia, socjologia, prawo, antropologia, sztuki piękne oraz działami nauk: językoznawstwo, demografia. Języki publikacji: polski i angielski. Czasopismo nie pobiera opłat za przetwarzanie artykułu (APC) ani za jego publikację.

Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities is a yearbook published by the Research Unit for National and Ethnic Minorities of the Institute of Political Science, University of Zielona Góra. National issues are presented from the point of view of different disciplines. The publications focus on issues of nations, national and ethnic minorities, national, cultural and ethnic identity theories. An important element is also the problem of so-called minority churches and religious associations. These issues are presented in a broadly understood political analysis, taking into account, in the subjective and objective aspects, its relations with such disciplines of science as international relations, history, philosophy, sociology, law, anthropology, fine arts and sciences: linguistics, demography. Languages of publication: Polish and English. The journal does not have article processing charges (APCs) nor article submission charges.

  • Adres
  • Address
Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznym.
Al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra
reviewofnationalities@gmail.com
Institute of Political Science of the University of Zielona Góra
Laboratory for Research on National Minorities and Ethnical.
Al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra
reviewofnationalities@gmail.com